Empty
Click + to add content
جلسه ستاد مديريت بحران‌ شهری

جلسه ستاد مديريت بحران‌ شهری

برای هماهنگی بیشتر اقدامات با حضور معاونین و مدیران سازمان‌ها و واحدهای مختلف شهرداری

DNN