Empty
Click + to add content
دکتر علی اشرف مجتهد شبستری رئیس دفتر بشر دوستانه سازمان ملل متحد در ایران به همراه ۱۳ نفر از اعضای کارگروه تخصصی سازمان ملل به جهت حمایت ، از مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی بازدید کردند .

دکتر علی اشرف مجتهد شبستری رئیس دفتر بشر دوستانه سازمان ملل متحد در ایران به همراه ۱۳ نفر از اعضای کارگروه تخصصی سازمان ملل به جهت حمایت ، از مناطق زلزله‌زده شهرستان خوی بازدید کردند .

شبستری در این بازدید گفت : هدف از حضور اعضای سازمان ملل در مناطق زلزله زده ، ارزیابی  میزان خسارت وارد شده و موارد مورد نیاز این منطقه و در ادامه تامین منابع مالی از سازمان ملل و کشورهای عضو این سازمان در جهت حمایت از مردم زلزله زده می‌باشد. 
 

DNN