Empty
Click + to add content
نقشه گردشگری شهر خوی

نقشه گردشگری شهر خوی

انتشار نقشه گردشگری شهر خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی نقشه گردشگری شهر خوی با طراحی جدید از سوی شهرداری خوی منتشر شد 

بر اساس این گزارش نقشه گردشگری شهر خوی با فرمت جدید و برمبنای نیازهای مسافر طراحی شده ، هم به شکل بنرهای طولی 24 متر مربع (3*8 متر مربع) در سطح شهر نصب شده و هم بصورت نقشه کاغذی تمام رنگی بین شهروندان و مسافرین نوروزی توزیع می شود

DNN