Empty
Click + to add content
گزارش تصویری

گزارش تصویری

جمع آوری زباله شیشه خرده تنظیف وپاکسازی محل‌های زلزله معاونت خدمات شهری ناحیه۳

🔷همت غرورانگیز همه اکیپهای خدمات شهری شهرداری خوی در این ساعات برای پاکسازی معابر شهری

DNN