Empty
Click + to add content
📸گزارش تصویری سری اول

📸گزارش تصویری سری اول

نگاهی به کمپ ها و مراکز اقامتی موقت زلزله زدگان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای شهر و شهرداری خوی همت والای شهری برای ایجاد کمپ ها و مراکز اقامتی موقت در قالب ستاد مدیریت بحران شکل گرفت و در حال حاضر بیش از 70 مرکز اسکان موقت در بخش های مختلف شهر پذیرای شهروندان و زلزله زدگان شهری و روستایی است

DNN