Empty
Click + to add content
🔷️آماده سازی بسته های فرهنگی(کتاب شعر ، داستان ، رنگ آمیزی ، آموزش های شهروندی و پازل )ویژه کودکان و نوجوانان

🔷️آماده سازی بسته های فرهنگی(کتاب شعر ، داستان ، رنگ آمیزی ، آموزش های شهروندی و پازل )ویژه کودکان و نوجوانان

جهت توزیع کمپ های اسکان اضطراری توسط مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

گفتنی است طی روزهای جاری ضمن توزیع بسته های مذکور ، اجرای برنامه های نمایشی طنز عروسکی برای کودکان ، اجرای نقاشی بزرگ خیابانی برای کودکان در ابعاد ۲×۲۰ (در کمپ ها) از سوی مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی اجرا می شود

DNN