Empty
Click + to add content
🔷️#زندگی_جاریست

🔷️#زندگی_جاریست

🔹️بازهم خیابان های شهرمان پر می شوند از خنده روزهای سخت زلزله خواهند گذشت

طراحی ، چاپ و نصب بنرهای ویژه شهرداری خوی توسط مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی در سطح شهر
 

DNN