احداث بوستان عدالت

احداث بوستان عدالت

توضیحات تکمیلی

آدرس

پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

تاریخ شروع پروژه

میزان بودجه

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه

ناظر پروژه