احداث پارک امید در 5 تن آل عبا

احداث پارک امید در 5 تن آل عبا

توضیحات تکمیلی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

پیمانکار

برآورد

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه کرد

متراژ پروژه

ناظر پروژه