اصلاح هندسی میادین (جانبازان -ورودی بدل آباد – مقابل مسجد امام سجاد -میدان هواشناسی – میدان قره درویش

اصلاح هندسی میادین (جانبازان -ورودی بدل آباد – مقابل مسجد امام سجاد -میدان هواشناسی – میدان قره درویش

توضیحات تکمیلی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

پیمانکار

برآورد

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه کرد

ناظر پروژه