اصلاح هندسی میدان ولیعصر (عج)

اصلاح هندسی میدان ولیعصر (عج)

توضیحات تکمیلی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

پیمانکار

برآورد

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه کرد

ناظر پروژه