احداث بوستان بعثت در مناطق کم برخوردار

احداث بوستان بعثت در مناطق کم برخوردار

توضیحات تکمیلی

آدرس

پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

تاریخ شروع پروژه

میزان بودجه

میزان پیشرفت کار

ناظر پروژه