ساماندهی معابر ماهان

ساماندهی معابر ماهان

توضیحات تکمیلی

آدرس

پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

تاریخ شروع پروژه

میزان بودجه

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه

ناظر پروژه