ساماندهی معابر ماهان

ساماندهی معابر ماهان

توضیحات تکمیلی

آدرس

پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

تاریخ شروع پروژه

برآورد

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه کرد

ناظر پروژه