ساماندهی معابر کوی مهندسین ( شیخ نوایی )

ساماندهی معابر کوی مهندسین ( شیخ نوایی )

توضیحات تکمیلی

آدرس

پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

تاریخ شروع پروژه

میزان بودجه

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه

ناظر پروژه