سرویس بهداشتی تپه شهداء

سرویس بهداشتی تپه شهداء

توضیحات تکمیلی

پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

تاریخ شروع پروژه

میزان پیشرفت کار

برآورد

میزان هزینه کرد

ناظر پروژه

متراژ پروژه