احداث سرویس بهداشتی پشت امام زاده سید بهلول (ع)

احداث سرویس بهداشتی پشت امام زاده سید بهلول (ع)

توضیحات تکمیلی

پیمانکار

ناظر پروژه

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

میزان بودجه

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه

1.100 میلیارد تومان