سرویس بهداشتی پشت امام زاده سید بهلول (ع)

سرویس بهداشتی پشت امام زاده سید بهلول (ع)

توضیحات تکمیلی

پیمانکار

ناظر پروژه

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

میزان بودجه

میزان پیشرفت کار