سرویس بهداشتی پشت امام زاده

سرویس بهداشتی پشت امام زاده

توضیحات تکمیلی

پیمانکار

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

برآورد

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه کرد

متراژ پروژه

ناظر پروژه