معابر ماهان

معابر ماهان

توضیحات تکمیلی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

پیمانکار

برآورد

متراژ پروژه

میزان پیشرفت کار

میزان هزینه کرد

ناظر پروژه