پارک فنایی

پارک فنایی

توضیحات تکمیلی

پیمانکار

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

برآورد

متراژ پروژه

عملیات انجام گرفته

ناظر پروژه