پیاده راه سازی هسته مرکزی فاز اول

پیاده راه سازی هسته مرکزی فاز اول

توضیحات تکمیلی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

پیمانکار

برآورد

میزان هزینه کرد

میزان پیشرفت کار

متراژ پروژه

ناظر پروژه