کمربندی جنب دانشگاه آزاد

کمربندی جنب دانشگاه آزاد

توضیحات تکمیلی

پیمانکار

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

میزان پیشرفت کار

برآورد

میزان هزینه کرد

عملیات انجام گرفته

ناظر پروژه