کمربندی پشت پارک ملت

کمربندی پشت پارک ملت

توضیحات تکمیلی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام پروژه

پیمانکار

میزان پیشرفت کار

برآورد

میزان هزینه کرد

ناظر پروژه