تیم های ثبت نام شده در مسابقه فوتبال محلات - پرتال جامع شهرداری خوی
لیست تیم های ثبت نامی در ششمین دوره مسابقات فوتبال محلات گرامیداشت " شهدای خدمت "
سرپرست تیم
شماره همراه سرپرست
نام تیم
نام منطقه
نام مسجد
سرپرست تیم
شماره همراه سرپرست
نام تیم
نام منطقه
نام مسجد