معاونت های شهرداری خوی
حوزه معاونت شهرداری خوی

معاونت اداری مالی

محمد علی کرم زاده

نظارت برکلیه امور اداری ، مالی و خدماتی با توجه به ضوابط تعین شده

ورود به پرتال
معاونت فنی و شهرسازی

حیدر موسی پور

تدوین هدفها، سیاستها، برنامه های جامع نظام شهرسازی و معماری و تجدید نظر در آن با توجه به احتیاجات فعلی و آتی

ورود به پرتال
معاونت امور زیربنایی و ترافیک

توحید علی نژاد

بررسی و ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی طرحها و پروژه های عمرانی و اولویت بندی آنها

ورود به پرتال
معاونت خدمات شهری

اکبرلو

مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها

ورود به پرتال
DNN