مناطق شهرداری خوی

منطقه 1 شهرداری 

واقع در بلوار صفرزاده 

شماره تلفن های تماس : 

منطقه 2 شهرداری 

واقع در بلوار امام حسین جنب پارک لاله 

شماره تلفن های تماس : 

Empty
Click + to add content
Empty
Click + to add content
DNN