شهرداری خوی

منطقه 2 شهرداری

اهم وظایف و امورات مربوط به مناطق شهرداری
  • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

  • برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر كليه امور منطقه

  • برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در منطقه

  • پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در منطقه

  • نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره

  • نظارت بر امور اداري و مالي منطقه بر اساس اختيارات تفويض شده

  • نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه

  • تدوين خط مشي و سياست گذاري لازم در امر اجرايي منطقه

DNN