لیست پرسنل ثبت نام شده - پرتال جامع شهرداری خوی

لیست پرسنل ثبت نام شده جهت شرکت در دوره‌های آموزشی

نام و نام خانوادگیکدملیمحل خدمتعنوان شغلینوع استخدامدوره ثبت نام شدهشماره تماسامضاء مدرس
نام و نام خانوادگیکدملیمحل خدمتعنوان شغلینوع استخدامدوره ثبت نام شدهشماره تماسامضاء مدرس