لیست دوره های آموزشی شهروندان - پرتال جامع شهرداری خوی
عنوان دورهدسته آموزشیمدرستعداد جلساتتاریخ شروعتاریخ اتمامتوضیحات
عنوان دورهدسته آموزشیمدرستعداد جلساتتاریخ شروعتاریخ اتمامتوضیحات